logo
Estonian (Eesti)

Kolmapäev, 20 Veebruar 2019

Vastuvõtt Trüki

 

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli võetakse vabade kohtade olemas olul aastaringselt lapsi, kellel on nõustamiskomisjoni soovitus tundeelu- ja käitumishäiretega laste klassi või väikeklassi.

Meie kooli sobilikkuse hindamiseks lapse arengu toetamisel kutsume lapse koos vanema/hooldajaga meie kooli õppenõustamisele koos kõikide vajalike dokumentidega.

 

Õppenõustamisele saab aega broneerida aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , õppenõustamised toimuvad teisipäeviti kell 14.00-16.00.

 

TALLINNA KONSTANTIN PÄTSI VABAÕHUKOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTMISE NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Käesolev kord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.[1]
2. Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool (edaspidi kool) on kogu vabariiki teenindav riigi põhikool tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele.
3. Koolis tegutsevad järgmised hariduslike erivajadustega õpilaste klassid:
3.1. klassid tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele;
3.2. väikeklassid autismi spektri häiretega ning aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.
4. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi kooli vastu reeglina alates õppeveerandi algusest aastaringselt.
5. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor.
6. Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli õpiabi- ja nõustamiskomisjoni seisukohta.
7. Lapsevanemal või hooldajal on soovitav enne õpilase kooli vastuvõtmise avalduse esitamist ja dokumentide vormistamist pöörduda nõustamiseks kooli õpiabi- ja nõustamiskomisjoni poole.
8. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või hooldaja kirjaliku vormikohase avalduse, elukohajärgse nõustamiskomisjoni soovituse ja kõik nõustamiskomisjonile esitatud dokumendid, sh:
8.1. õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte ja foto õpilaspiletile;
8.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
8.3. õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
8.4. õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
8.5. väljavõte õpilasraamatust;
8.6. perearsti ja eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
8.7. tervisekaart;
8.8. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
8.9. nõustamiskomisjonile esitatud muud asjakohased dokumendid.

Vaata tervikteksti SIIT

 

Powered by Joomla!. Designed by: lonex.com ntchosting Valid XHTML and CSS.