Meie koolist

Haiglaõpe

Eriolukorras on haiglaõpetajad kättesaadavad Skype vahendusel kell 9.30-13.00. Õpilased, kes peavad hetkel haiglas iseseisvalt täitma õppeülesandeid võivad pöörduvad haiglaõpetaja poole. Selleks palun saada e-kiri, et õpetaja saaks ühendust võtta. 


Haiglaõppe eesmärk on toetada haiglas viibiva õpilase õppetegevust. Haiglas viibivale õpilasele võimaldatakse juhendatud õppetegevust alates esimesest haiglapäevast arvestuslikult kaheksa tunni ulatuses nädalas. Õppekorraldus haiglas on paindlik ja arvestab iga õpilase puhul õpilasele haiglas läbiviidavate protseduuridega ning tema tervisliku seisundiga. Haiglaõpet läbiviiv õpetaja viibib üldjuhul haiglas kogu õppepäeva vältel ning kooskõlastab õppetöö korralduse raviarstiga. Õpetaja ülesanne on toetada õpilase õpimotivatsiooni ja juhendada tema õppimist. Üle kümne päeva haiglas viibivate õpilaste õpetamisel teeb õpetaja koostööd kooliga, mille nimekirja on õpilane kantud. Õpetamise kohta peab õpetaja päevikut, kuhu märgitakse õpilaste isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass), haiglas viibimise aeg, konsultatsioonide toimumise kuupäevad, sisu, hinnangud ja hinded. Õpilase lahkumisel haiglast teavitab haiglaõpet läbiviiv õpetaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooli, mille nimekirja on õpilane kantud, haiglas läbiviidud õpingute sisust, õpilasele antud sõnalistest hinnangutest ja hinnetest ning annab soovitusi õppetöö edasiseks korraldamiseks. 

Olulisel kohal on tihe koostöö haiglapersonaliga, eriti osakonna sotsiaaltöötaja ja vastutava meditsiiniõega. Tegeleme samuti erinevate ainete raames teemade kokkuvõtvate töölehtede ettevalmistamisega, töölehtede õpilaseni toimetamisega, samuti hinnetelehtede väljastamisega osakonnast väljakirjutatud õpilaste kodu- ja/või koolikontaktidele.  

Eripedagoogi roll haiglaõppe läbiviimisel on eelkõige toetada riikliku ja riikliku lihtsustatud õppekava järgi õppivaid lapsi, kes vajavad õppetöös abivahendite kasutamist ja teistsuguste metoodikate kasutamist. Eripedagoogi roll on nõustada eelkõige II ja III kooliastme õpilasi efektiivsete õpistrateegiate kasutamise osas ning toetada õpilase õpimotivatsiooni. Samuti viib eripedagoog läbi individuaalselt ainealast ja eripedagoogilist hindamist, et selgitada välja lapse teadmised ja oskused ning lapse jaoks sobilik õppekava.  

 

Haiglaõppe kohta on võimalik lugeda www.haiglaope.ee/haiglaope 

Haiglaõppe eesmärk on toetada haiglas viibiva õpilase õppetegevust. Haiglas viibivale õpilasele võimaldatakse juhendatud õppetegevust alates esimesest haiglapäevast arvestuslikult kaheksa tunni ulatuses nädalas. Õppekorraldus haiglas on paindlik ja arvestab iga õpilase puhul õpilasele haiglas läbiviidavate protseduuridega ning tema tervisliku seisundiga. Haiglaõpet läbiviiv õpetaja viibib üldjuhul haiglas kogu õppepäeva vältel ning kooskõlastab õppetöö korralduse raviarstiga. Õpetaja ülesanne on toetada õpilase õpimotivatsiooni ja juhendada tema õppimist.
Üle kümne päeva haiglas viibivate õpilaste õpetamisel teeb õpetaja koostööd kooliga, mille nimekirja on õpilane kantud. Õpetamise kohta peab õpetaja päevikut, kuhu märgitakse õpilaste isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass), haiglas viibimise aeg, konsultatsioonide toimumise kuupäevad, sisu, hinnangud ja hinded. Õpilase lahkumisel haiglast teavitab haiglaõpet läbiviiv õpetaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooli, mille nimekirja on õpilane kantud, haiglas läbiviidud õpingute sisust, õpilasele antud sõnalistest hinnangutest ja hinnetest ning annab soovitusi õppetöö edasiseks korraldamiseks. 

Olulisel kohal on tihe koostöö haiglapersonaliga, eriti osakonna sotsiaaltöötaja ja vastutava meditsiiniõega. Tegeleme samuti erinevate ainete raames teemade kokkuvõtvate töölehtede ettevalmistamisega, töölehtede õpilaseni toimetamisega, samuti hinnetelehtede väljastamisega osakonnast väljakirjutatud õpilaste kodu- ja/või koolikontaktidele.  

Eripedagoogi roll haiglaõppe läbiviimisel on eelkõige toetada riikliku ja riikliku lihtsustatud õppekava järgi õppivaid lapsi, kes vajavad õppetöös abivahendite kasutamist ja teistsuguste metoodikate kasutamist. Eripedagoogi roll on nõustada eelkõige II ja III kooliastme õpilasi efektiivsete õpistrateegiate kasutamise osas ning toetada õpilase õpimotivatsiooni. Samuti viib eripedagoog läbi individuaalselt ainealast ja eripedagoogilist hindamist, et selgitada välja lapse teadmised ja oskused ning lapse jaoks sobilik õppekava.  

 

Haiglaõppe kohta on võimalik lugeda www.haiglaope.ee/haiglaope